网易 
新闻 LOFTER 邮箱 相册 阅读 图书 有道 摄影 企业邮箱
网易 
<>
新闻 -3 vices/wapmmmo id="" class="nbw-im fl iidefocus="true" h手机博客ttp://blog.163.com/redirec-nbar rompersonalbloghome&url=http://news.163.com/" > 新闻 nklneinklnev id="" class="nbw-im fl iidefocus="true" h博客搬家ttp://blog.163.com/redirec-nbar rompersonalbloghome&url=http:/ clcainbsp;
新闻 e-heig/e;}.qi"" class="nbw-im fl iow " hidefocus 风格ttp://blog.163.com/redirecodywrap" cladis-topirecf="http://wnb- " hidefocuss="trompersonalbloghome&url=http://news.163.com/" > 新闻 mmmo_adlognb-mcdth .cm/721or9us=082863728829/"" class="nbw-im fl iow " hidefocus LiveWrcknr写博ttp://blog.163.com/redirec-nbar rompersonalbloghome&url=http:/nbsp;
新闻 77;fMa;}.U-3 Nod"" class="nbw-im fl iow " hidefocus 群博客ttp://blog.163.com/redirec-nbar rompersonalbloghome&url=http:/ clcainbsp;
< IE 6]_gachamg{d> " hidefocs="arget="dlbacpreclearfix" id="b" class="lbl bd ia noul " href=v class="nbw-tnk" class="itmsel163.co-毛绒肉球的无限治愈更多美图>//wttp://blog.1hhhhs/nb- " he" href=e"odywrap" cla;}.m4="http://wnb- " hhhhhhnb/nb- " he" hrettp:// " hidefocs="arget="dlbacpreonclickpoin .cs.cm4LoLoft('hidexzcus=60330_04'nk clearfix" id="b" class="lbl bd ia noul " href=v class="nbw-tnk" class="itmsel163.co-日系空气感少女写真更多美图>//wttp://blog.1hhhhs/nb- " he" href=e"odywrap" cla;}.m4="http://wnb- " hhhhhhnb/nb- " he"b/nb- " he"ttp:// " hidefocs="arget="dlbacpreclearfix" id="b" class="lbl bd ia noul " href=v class="nbw-tnk" class="itmlef "/mmLoft-h .a/ogcexv id=.co蛟巳そ苯鸬饶隳groomU-3 Nod="http:"http://wirect/wttb/nb- " hhhhsttp:/inter=" 0 0 rephttp:>围观最萌宠物表情包,赢千元奖金/wttb/nb- "hhhhs/nb- " hb/nb- " hodywrap" clafr p
登录/wttp://blog加关注/www.163direct./nb- " he"b/nb- " ho/nb- "b/nb- "6bhhhhsa arget="lnknk" 3, . m2a raptag pp; vnk" raptag pp;显示下一条/wtthttp:/http:/|http:/http:/s="arget="3, . nklay raptag
关闭/wttp://o/nb- "nb/nb- " odywrhrefightom-3 rapowarget="ightom-3 rap pp;6bhhhh http:/inter="">温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!/www.163a clearfix" id="barget="f, . 21">&bmmmjs
立即重新绑定新浪微博》/wtthttp:/http:/|http:/http:/s="arget="3, . bmmmjs-nklay
关闭/wttp:// o/nb- "nhhhodywrhref$_faxianrapowarget="faxianrap pp;6bhhhhhhodyw " hhhhsa arget="m2a bmmmjs
6bhhhhhhodyw " hhhh " hhhhsttp:/arget="gk" ggax{ag m2a>d;http://blog.1xxdztag 导航ion2tttp://e"o arget="d> [endif]-itttp://e"hhhhhhhhhh " hhhhhhhh:24 arget="w wass=" hhhhhhhhhhs="arget="i i0 3, 1 hidd;首页/wttp: hhhhhhhh hhhhhhhhhh:="arget="i i1 3, 1 hidd;日志/wttp: hhhhhhhh163.co/wttp: hhhhhhhhtt hhhhhhhhhh:="arget="i i2 3, 1 hidd;us="/wttp: hhhhhhhhtt hhhhhhhhhh:="arget="i i5 3, 1 hidd;博友/wttp: hhhhhhhhtt hhhhhhhhhh:="arget="i i6 3, 1 hidd;关于我/wttp: hhhhhhhhtthhhh:nb-barget="wkg">tthhhh hodywrap" clac wc h [endif]-nbshrefmmmoewpage/p-m-3t" nero>tttthhhnb-barget="divon .lcr d163bshref-3">tthhhnb-barget="divol_1cr th 3, 2">tthhhh:nb-barget="c tc th_1cre hh2 arget="td;日志/wn2to/nb- " hhhhnb-barget="r tm th_typj.me h/nb- " he"bnb-barget="ttfundin:m g_onSuggeopedRe.edngImg}.js(_;ma){ttp://vockbmag; = nk" Imag;(t;ttp://bmag;.i/m = _;ma.i/m;ttp://vockdispla = 90;ttp://vockdor:#00 = 90;ttp://if(bmag;.x 0;m >kbmag;.or:#00){ttp:// _;ma.igyle.rder-sL:8px= -Mathindoor((bmag;.x 0;m*(_or:#00/bmag;.or:#00)-displa)/2)+'px';ttp:// _;ma.igyle.or:#00 = _or:#00+'px';ttp://}else {tthhhh _;ma.igyle.x 0;m = _x 0;m+'px';ttp:// _;ma.igyle.rder-sTopx= -Mathindoor((bmag;.or:#00*(_x 0;m/bmag;.x 0;m)-_or:#00)/2)+'px';ttp://}tthhhh_;ma.igyle. 0 0 rex= 'mmmck';tt}tt/wwcript>tthnb-barget="dion .nbztag [endif]-text/cssnb-barget=".part-towm-tos0-tocass="nb-nbnb-barget="mpl_ztag
tthhhh hhhhhhhsnb-barget=", .new 3, 6-towb-toca-tos0">关于我/wnb->tthhhhhhhhhhhh:="arget="daroar
tthhhh hhhhhhhswttp://blog.1hhhhsnb-barget="r, .n3, .">tthhhh hhhhhhhhhhhh:="margin 文章分类/wnb->tthhhhhhhhhhhh:ul)tthhhhhhhhhhhhhhhhhhhh:24>·/www.16王彦铄(4)/wtt·/www.16杜天宇(3)/wtt·/www.16霍达(4)/wtt·/www.16丁浩然(3)/wtt·/www.16张瑞霖(3)/wtt·/www.16李丹宁(3)/wtt·/www.16默认分类(282)/wtttthhhhhhhhhnb-bhrefr_mmmLoft:#c1c1" arget=":59oLoft:#c1c1")tthhhhhhhhhhhh:nb-barget=", .new 3, 6-towb-toca-tos0">:="m;tthhhhhhhhhhhh::#c1c1bhrefr_mmLoft:#c1c1" x 0;m="ion 八招诀窍,教你实力撩妹 >//wtt/wnb->tthhhhhhhhhhhhtthhhhhhhh/wnb->tthhhhhhhhhnb-bhrefr_mkaolaadvowarget="m-kaolaadvo)tthhhhhhhhhhhh:nb-barget=", .new 3, 6-towb-toca-tos0">om/r考拉推荐/wnb->tthhhhhhhhhhhh::#c1c1bx 0;m="ion tthhhhhhhhtthhhhhhhhhnb-bhrefr_m ronk" owarget="m- ronk" o h/nb- " he"hhhhtthhhhhhhhtthhhhhhhhhnb-barget="m-rxedPCAadb)tthhhhhhhhhhhh:="margin#ow" class="lbl bdd;<;ma"inter="ative;width:bshref.partxedPCAad;ma" echttp://blog.1bmmmjs-dol">·/www.16杜天宇(3)/wttt<;ma clmpl fs-rotae h/nb- /wnb->tthhhh/wnb->tthhhh/wnb->tthh/wnb->tthhhnb-barget="adwrb)tthhhhhhnb-barget="ampl_towr-tos0-toca-b)tthhhhhhodywrhref$_nk"OldBmmoL4pxTopDivowarget=' IE 3, 3_towb-toca-tos2 arndif]-')tthhhhh/wnb->tthhhhhhnb-barget="mmpl_ztag 【转载】家长应该讲给孩子听的经典小故事/www.16http:/http:/sttp:/arget="bgc0 3, 7 fw0 3sass/www.163/h3)tt hhhhhhhpbarget="tdis-arndif]-_tyw- " 3, 6" inter="ver .fixedbarndexb)tt hhhhhhhhus=4-05er-th::48:48/www.163ttp:/arget="bmmodis">|http:/http:/分类:/www.16tt hhhhhhhhhh:a arget="f, . m2a
默认分类/wttp: hhhhhhhhhhhttp:/arget="bmmodis pp;|http:/http:/标签:/www.16http:/arget="3, 3_pp;|/www.163ttp://wl$_ttp:Reporl"nk cl -, . m2a">举报/www.163/srecttt hhhhhhhh/ttp:/arget="p.part-3, 7dztag |/www.163ttp:/arget="zihao 3, 3bshref$_f-3tswitchit字号http:/arget="zihao77;f pp;/www.163ttp:/arget="3, 4 in6g">大/www.163ttp:/nk cl 3, 4 in6g" >中/www.163ttp:/nk cl 3, 4 in6g">小/www.163wttp:>/www.163direct./ttp:>/ttp:/arget="p.part-ppl f, ."bhref$="log_subwcrib/b><订阅/wtttt hhhhhhtt hhhhhhhwnb->tt hhhhhhtt hhhhhhhnb-barget="m;bottom:49px;}.jsb)tthhhhhhhhhhhhhhhnb-barget=" 108pv="pr padwrb)tthhhhhhhhhhhhhhhhtthhhhhhhhhhhhhhhhtthhhhhhhhhhhhhhhhtthhhhhhhhhhhhhhhhtthhhhhhhhhhhhhhhh tthhhh用微信http:/http:/“扫一扫”将文章分享到朋友圈。tthhhh tthhhh用易信http:/http:/“扫一扫”将文章分享到朋友圈。tthhhhid" class="lbl bddargin id" class="lbl bddargin 我的照片书http:/http:/|/wttp://blog.1hh/wnb->tthhhhhhhhhhtthhhhhhhh/wnb->tttthhhhhhhh/nb-ttthhhhhhhh本文转载自吴老师《家长应该讲给孩子听的经典小故事》/wtt/wnb->tthhhhhhhh/wnb->tttthhhhhhhh/nb-nk cl ews elog-in6rl" h/nb- " he"hhhhhnb-barget="b " 3, 5 3,11_tyw-"logdztag <19个经典小故事,每个故事里都蕴藏着一个哲理,这19个小故事将让您终生受益。如果家长看到,请一定讲给您的孩子听;如果老师看到,请一定传播给您的学生;如果是孩子看到,请一定好好领会!

 春秋战国时代,一位父亲和他的儿子出征打战。父亲已做了将军,儿子还只是马前卒。又一阵号角吹响,战鼓雷鸣了,父亲庄严地托起一个箭囊,其中插着一只箭。父亲郑重对儿子说:“这是家袭宝箭,配带身边,力量无穷,但千万不可抽出来。”那是一个极其精美的箭囊,厚牛皮打制,镶着幽幽泛光的铜边儿,再看露出的箭尾。一眼便能认定用上等的孔雀羽毛制作。儿子喜上眉梢,贪婪地推想箭杆、箭头的模样,耳旁仿佛嗖嗖地箭声掠过,敌方的主帅应声折马而毙。果然,配带宝箭的儿子英勇非凡,所向披靡。当鸣金收兵的号角吹响时,儿子再也禁不住得胜的豪气,完全背弃了父亲的叮嘱,强烈的欲望驱赶着他呼一声就拔出宝箭,试图看个究竟。骤然间他惊呆了。一只断箭,箭囊里装着一只折断的箭。 结果不言自明,儿子惨死于乱军之中。 把胜败寄托在一只宝箭上,多么愚蠢,而当一个人把生命的核心与把柄交给别人,又多么危险!比如把希望寄托在儿女身上;把幸福寄托在丈夫身上;把生活保障寄托在单位身上…… 2、生命的价值----不要让昨日的沮丧令明天的梦想黯然失色!/wpt

 面对会议室里的 1p个人,他问:“谁要这20美元?”一只只手举了起来。他接着说:“我打算把这20美元送给你们中的一位,但在这之前,请准许我做一件事。”他说着将钞票揉成一团,然后问:“谁还要?”仍有人举起手来。他又说:“那么,假如我这样做又会怎么样呢?”他把钞票扔到地上,又踏上一只脚,并且用脚碾它。尔后他拾起钞票,钞票已变得又脏又皱。“现在谁还要?”还是有人举起手来。/wpt

 温馨提示:生命的价值不依赖我们的所作所为,也不仰仗我们结交的人物,而是取决于我们本身!我们是独特的——永远不要忘记这一点!/wpt

 珍妮是个总爱低着头的小女孩,她一直觉得自己长得不够漂亮。有一天,她到饰物店去买了只绿色蝴蝶结,店主不断赞美她戴上蝴蝶结挺漂亮,珍妮虽不信,但是挺高兴,不由昂起了头,急于让大家看看,出门与人撞了一下都没在意。珍妮走进教室,迎面碰上了她的老师,“珍妮,你昂起头来真美!”老师爱抚地拍拍她的肩说。/wpt

 温馨提示:无论是贫穷还是富有,无论是貌若天仙,还是相貌平平,只要你昂起头来,快乐会使你变得可爱——人人都喜欢的那种可爱。/wpt

 美国作家欧亨利在他的小说《最后一片叶子》里讲了个故事:病房里,一个生命垂危的病人从房间里看见窗外的一棵树,在秋风中一片片地掉落下来。病人望着眼前的萧萧落叶,身体也随之每况愈下,一天不如一天。她说:“当树叶全部掉光时,我也就要死了。”一位老画家得知后,用彩笔画了一片叶脉青翠的树叶挂在树枝上。最后一片叶子始终没掉下来。只因为生命中的这片绿,病人竟奇迹般地活了下来。/wpt

 5、飞翔的蜘蛛----信念是一种无坚不催的力量,当你坚信自己能成功时,你必能成功。/wpt

 温馨提示:蜘蛛不会飞翔,但它能够把网凌结在半空中。它是勤奋、敏感、沉默而坚韧的昆虫,它的网制得精巧而规矩,八卦形地张开,仿佛得到神助。这样的成绩,使人不由想起那些沉默寡言的人和一些深藏不露的智者。于是,我记住了蜘蛛不会飞翔,但它照样把网结在空中。奇迹是执着者造成的。/wpt

 祖父用纸给我做过一条长龙。长龙腹腔的空隙仅仅只能容纳几只蝗虫,投放进去,它们都在里面死了,无一幸免!祖父说:“蝗虫性子太躁,除了挣扎,它们没想过用嘴巴去咬破长龙,也不知道一直向前可以从另一端爬出来。因而,尽管它有铁钳般的嘴壳和锯齿一般的大腿,也无济于事。”当祖父把几只同样大小的青虫从龙头放进去,然后关上龙头,奇迹出现了:仅仅几分钟,小青虫们就一一地从龙尾爬了出来。/wpt

 7、成功并不像你想像的那么难----并不是因为事情难我们不敢做,而是因为我们不敢做事情才难的。/wpt

 1970年,他把《成功并不像你想像的那么难》作为毕业论文,提交给现代经济心理学的创始人威尔布雷登教授。布雷登教授读后,大为惊喜,他认为这是个新发现,这种现象虽然在东方甚至在世界各地普遍存在,但此前还没有一个人大胆地提出来并加以研究。惊喜之余,他写信给他的剑桥校友当时正坐在韩国政坛第一把交椅上的人朴正熙。他在信中说,“我不敢说这部著作对你有多大的帮助,但我敢肯定它比你的任何一个政令都能产生震动。”/wpt .pb{} .pb alcoonta{ghtoperateb34pxtttthhhhhhhh/nb-ttt /wnb->tttt odyw)tthhhhhh hhhnb-bttt htcriptg{float:leftjdarscripteb/wlwumiiReltradIknk b)/wwcript>tt hh/wnb->tt ownb->tttthhhhhhhh/nb-nk cl ptc pp;tthhhhhhhhhhhhtthhhhhhhhhhhh评论这张/www.16tthhhhhhhhhh/www.16tthhhhhhhhownb->tt odyw inter=" 0 0 rephttp"nk cl ptc pp;tthhhhhhhhhhhhtthhhhhhhhhhhhhh<;ma i/mi" tthhhhhhhhhhhhtthhhhhhhhhhtthhhhhhhhhhhhtthhhhhhhhhhhhhh<;ma i/mi" tthhhhhhhhhhhhtthhhhhhhhhhtthhhhhhhhhhtthhhhhhhhhhhnb-barget="ebacop 6]> inter="delefto3ountver .fixedba3ountalcodalign:adwrte tthhhhhhhhhhhh阅读()/wttp:>|/www.16tthhhhhhhhhhhh评论()/wttp:>tthhhhhhhhhhownb->tthhhhhhhhhhtthhhhhhhhhhtthhhhhhhhhhonb-binter="delefto4ndexver .fixedba4ndexe tthhhhhhhhhhhh|/www.16tthhhhhhhhhhhhhhhnb-barget=" 108pv="pr padwrb)tthhhhhhhhhhhhhhhhtthhhhhhhhhhhhhhhhtthhhhhhhhhhhhhhhhtthhhhhhhhhhhhhhhhtthhhhhhhhhhhhhhhh 用微信http:/http:/“扫一扫”将文章分享到朋友圈。tthhhh tthhhh:nb-barget="{ip b)tthhhhhhhh

用易信http:/http:/“扫一扫”将文章分享到朋友圈。tthhhhu不/wttp:>tt hhhhhhhhhhhh推荐/wttp:>tt hhhhhhhhhh人/wttp:>/wttp:>|http:/tt hhhhhhhhhh/wttp:>tthhhhhhhhhhhhhhhhtthhhhhhhhhhhhhwnb->tthhhhhhhhhhhwnb->tthhhhhhhhhwnb->tthhhhhhhwnb->tthhhhhhhnb-barget="snlr inter=" 0 0 rephttp;_zoom:1;"tt hhhhhnb-barget="reltra"log pp;tt hhhhhnb-bsgyle=" 0 0 rephttp;visib:0ity:m;tt hhhhhnb-bsgyle=" 0 0 rephttp;visib:0ity:m;tt hhhhhnb-barget="pm;tt hhhhtt hhhhhnb-barget=":59m;http://blog.1bmmmjs-dol">·/www.16杜59n tt hhhhtt hhhhhnb-tt hhhhhwnb->tt hhhhhnb-b/wl9mLoftalcoverxds"nsgyle=" 0 0 rephttpxheight:20 6de 0 5dexr关闭/wttp:>tt hhhhhhhhhnb-bsgyle="pute;ng:14px;234pxtxtcoder 0l">玩163.co,免费冲印20张照片,人人有奖!http:/http:/http:/http:/http:/ha sgyle="txtcoded7854e;alcoddefirtrcon:http:idmargin /wnb-tp: hhhhhwnb->tt hhhhhnb-barget="pp;tthhhhhhhwnb->tthhhhhhhnb-barget="verb_ztag f, .b>tthhhhhwnb->tthhhhwnb->tthhhwnb->tthwnb->tthnb-barget="pp; 1、断箭——不相信自己的意志,永远也做不成将军。\n

 春秋战国时代,一位父亲和他的儿子出征打战。父亲已做了将军,儿子还只是马前卒。又一阵号角吹响,战鼓雷鸣了,父亲庄严地托起一个箭囊,其中插着一只箭。父亲郑重对儿子说:“这是家袭宝箭,配带身边,力量无穷,但千万不可抽出来。”那是一个极其精美的箭囊,厚牛皮打制,镶着幽幽泛光的铜边儿,再看露出的箭尾。一眼便能认定用上等的孔雀羽毛制作。儿子喜上眉梢,贪婪地推想箭杆、箭头的模样,耳旁仿佛嗖嗖地箭声掠过,敌方的主帅应声折马而毙。果然,/wp\>',tthhhhhhhhhhhhhh"logTag:'',tthhhhhhhhhhhhhh"logUrl:'"logdth .cm/22525;103us=4419104848723',tthhhhhhhhhhhhhhisPublished:1,tthhhhhhhhhhhhhhiscop:false,tthhhhhhhhhhhhhh{flo:0,tthhhhhhhhhhhhhhmodifyTimo:0,tthhhhhhhhhhhhhhe-heishTimo:1400467728723,tthhhhhhhhhhhhhhpermalink:'"logdth .cm/22525;103us=4419104848723',tthhhhhhhhhhhhhhfixmtitCofll:0,tthhhhhhhhhhhhhhmainCixmentCofll:0,tthhhhhhhhhhhhhhrefixmtidCofll:0,tthhhhhhhhhhhhhhbsrk:-;:r,tthhhhhhhhhhhhhhpublisherId:0,tthhhhhhhhhhhhhhrefixBlogHomo:false,tthhhhhhhhhhhhhhtusrentRefixBlog:false,tthhhhhhhhhhhhhhattachmentsFileIds:[],tthhhhhhhhhhhhhhvote:{},tthhhhhhhhhhhhhhgrofpInfo:{},tthhhhhhhhhhhhhhfritidin6tus:'http',tthhhhhhhhhhhhhhfolinwin6tus:'unFolinw',tthhhhhhhhhhhhhhe-hSucc:'',tthhhhhhhhhhhhhhvisitorProvince:'',tthhhhhhhhhhhhhhvisitorCcky:'',tthhhhhhhhhhhhhhvisitorNewU-3 :false,tthhhhhhhhhhhhhheostAddInfo:{},tthhhhhhhhhhhhhhmse":'r 0',tthhhhhhhhhhhhhhmfi3:'',tthhhhhhhhhhhhhhsrk:-;:r,tthhhhhhhhhhhhhhremindgoodnieft"log:false,tthhhhhhhhhhhhhhisBlockVisitor:false,tthhhhhhhhhhhhhhisS7;fYoda.Ad:false,tthhhhhhhhhhhhhhhostIntro:'',tthhhhhhhhhhhhhhhmfi3:'0',tthhhhhhhhhhhhhhselfRefixBlogCofll:'0',tthhhhhhhhhhhhhhmmLoft_ighgle:'<:#c1c1bx 0;m="14n i/mi"${fn1(x.visitorName)}&r=${visitor.bmag;UpdtraTimo}"ectthhhhhh{else}tthh hhh;ma altwl${x.visitorNickname|escape}" ttprror="td;s.i/mimmc .con.f4n darget="mwd_towa-toca> i/mi"${fn1(x.visitorName)}"ectthhhhhh{/:#}tthh hhhwttp://bloghnb-barget="cwd_vname td;dnittthhhhhh {if x.mop:From=='wap'}tthh hhhhhhha arget="noul ppl <" class="lbl bdmref=" /wttp://blog.1{elseif x.mop:From=='iphttp'}tthh hhhhhhha arget="noul ppl <" class="lbl b>/wttp://blog.1{elseif x.mop:From=='android'}tthh hhhhhhha arget="noul ppl <" class="lbl b>/wttp://blog.1{elseif x.mop:From=='mob:0p'}tthh hhhhhhha arget="noul ppl <" class="lbl b margin /wttp://blog.1{/:#}tthh hhhhha arget="f, . m2a> <" class="lbl bdm;tthhhh{if !!a}tthh ha " class="lbl bdmref=" margin ${a.selfIntro|escape}{if gntat260}${supadment}{/:#}hwnb->tt hhhhhnb-barget=" "s_ztag tt hhhnb-barget="mbga pp;http:/hwnb->tthhhhhhhhha arget="f, . cooa m2a> margin#ow" class="lbl bc/wttp://blhhhwnb->tthhhh{/:#}tthhtthhhh{list a as x}tthh {if !!x}tthh hlidarget="td;dnitha " class="lbl bdarget="f, . m2a> margin${f"> ()}${x.permalink}/?ltrastBlog ${fn(x."itlo,26)|escape}/wtttthhhh{/:#}tthh {/list}tthh推荐过这篇日志的人:/wpttthhhhhnb-ttthhhh {list a as x}tthh {if !!x}tthh hhhnb-barget="bmmmjs-tyw-fce_tyw-f4n tthhhhhhhhha arget="f, . noul <" class="lbl bdm; i/mi"${fn1(x.refixmtid3 Name)}"ectthhhhhh /wttp://bloghhhnb-barget="cwd_td;dnittthhhhhh hhha arget="f, . m2a> " class="lbl bdm;他们还推荐了:/wpttthhhhhul>tthhhh{list b as y}tthh hh{if !!y}tthh hhhhhlidarget="rrbb>h#183;/wttp:>ha arget="f, . m2a> " class="lbl bdmref=" tthhhh {/:#}tthh {/list}tthhhhhwul>tthhhh{/:#}tthhtthhhhhttp: arget="padwr f, 7">转载记录:/wttp:>tthhhhhul arget="t 6c">tthhhh{list d as x}tthh hhhlidarget="arndif]-" tthhhhhh h#183;/wttp:>tthhhhhh ha " class="lbl bdarget="f, 7 m2a> margin${x.referBlogUrl} ${x.referBlogTitlo|escape}/wtt/wnb-ttthhhh hhhnb-barget="t"r padwrb>ha " class="lbl bdarget="f, 7 m2a> margin${x.referHomoPag;} ${x.referU-3 Name|escape}/wtt/wnb-ttthhhh tthhhh{/list}tthhhhhwul>tthhtthhhh{list a as x}tthh {if !!x}tthh hlidarget="td;dnitha " class="lbl bdarget="f, . m2a> margin tthhhh{/:#}tthh {/list}tthhtthhhh{list a as x}tthh {if !!x}tthh hlidarget="td;dnitha " class="lbl bdarget="f, . m2a> margin tthhhh{/:#}tthh {/list}tthhtthhhh{list a as x}tthh {if !!x}tthh hlidarget="td;dnitha " class="lbl bdarget="f, . m2a> " class="lbl bdmref="${x."logUrl|a naa;}:""|escape}?refixmtidReade]> "itle="${x."logT:0p|a naa;}:""|escape} ${x."logT:0p|a naa;}:""|escape}/wtttthhhh{/:#}tthh {/list}tthhtthhhh {list a as x}tthh {if x_index>4}{bntak}{/:#}tthhhhhh{if !!x}tthh hhhhhlidarget="td;dn f, .b>tthhhhhhhhhhha arget="m2a> " class="lbl bd margin ${fn2(x.e-heishTimo,'yyyy-MM-dopHH:mm:ss')}/wttp:>tthhhhhhhhh/li>tthhhh {/:#}tthh {/list}tthhhhhwul>tthh margin${f"> ()}${x.permalink}/ ${fn(x."itle,26)|escape}/wtttthhhh{/:#}tthh {/list}tthhtthhhh {if !!("logDet" l.ptthhhh{list a as x}tthh {if !!x}tthh hnb-barget="hooIknk bmmmjs-tyw-fce_tyw-f4n tthhhhhhha arget="f, . noul <" class="lbl bdm; i/mi"${fn1(x.e-heisherU-3 name)}&r=${visitor.bmag;UpdtraTimo}"ectthhhhhh{else}tthh hhh;ma altwl${x.e-heisherNickname|escape}" ttprror="td;s.i/mimmc .con.f4n darget="mwd_towa-toca> i/mi"${fn1(x.e-heisherU-3 name)}"ectthhhhhh{/:#}tthh hhhwttp://bloghnb-barget="cwd_vname td;dnittthhhhhh ha arget="f, . m2a> " class="lbl bdm;tthhhhhhhhhhhhhhhhha arget="headnk"s" m; _3w|escape}">tt hhhhhhhhh;ma i/mi"${;masize(headver s.;masrc,240,150,true)}">tt hhhhhhhhhttp: arget="icop:rb>tt hhhhhhhhhttp: arget="infob>hwttp:>tt hhhhhhhhhwttp: hhhhhhhhhul>tt hhhhhhhh {if a ner d('nk"slist')&&nk"slist.length>0}tthh hhhhhhhhhhhhhhhh{list nk"slist as x}tthh hhhhhhhhhhhhhhhh{if x_index>7}{bntak}{/:#}tt hhhhhhhh hhhlidarget="td;dnb> _3w|escape}" arget="f, 5">·/wttp:>${x."itle|escape}/wtttt hhhhhhhh hh{/list}tthhhhhhhhhhhhhhhh {/:#}tt hhhhhhhhhwul>tt hhhhhhhhhnb-barget="downl.js ronk"s">tt hhhhhhhhhhhhha arget="fc03" " class="lbl bdm;被推荐日志最新日志该作者的其他文章博主推荐随机阅读首页推荐 margin 更多>/>//wtt/wnb->tthhhh inter=" 0 0 rephttp:_zoom:1;"tthhhhhnb-b/wlmmLoft_ighglei>tthhhhhnb-barget="z66g bowt_tos2-toca">tthhhhhhhnb-barget="caseb>tthhhh hnb-barget="closeb>tthhhhhhhhttp:/hwttp:>tthhhhhtthhhh{list a as x}tthh {if !!x}tthh hhhli>tthhhhhh${x.nickName|escape}/wtthttp:/http:/投票给tthhhhhhh {v6] firstcoprcon = true;}tthh hhh {list x.voteDet" lList as voteToOprcon}tthh hhh hhhh{if voteToOprcon==1}tthhhhhhh hhhhhh{if firstcoprcon==false},{/:#}http:/http:/“${b[voteToOprcon_index]}”http:/http:/tthhhhhhh hhhh{/:#}tthh hhhh{/list}tthhhhhhhh{if (x.role!="-hr) },“我是${c[x.role]}”http:/http:/{/:#}tthh hhhhhttp:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/${fn1(x.voteTimo)}/wttp:>tthhhhhhhh{if x.u-3 Name==''}{/:#}tthhhh{/:#}tthh {/list}tthhttv6] wumiiPermaLink = " tthtcriptg{float:leftjdarscripte i/mi" tt htcriptg{float:leftjdarscripte i/mi" tthtcriptg{float:leftjdarscripte>tthhhhfun "con GetRandomNum(Min,Max)tthhhh{tthhhhhhh v6] Range = Max - Min;tthhhhhhh v6] Rand = Math.random();tthhhhhhh return(Min + Math.roflo(Rand * Range));tthhhh}tthhhhv6] kaolaRandomNum = GetRandomNum(1, h:);tthhhhif(kaolaRandomNum == 1 || kaolaRandomNum == 2 || kaolaRandomNum == 3){tthhhhhhh window.inilTsAd && inilTsAd('#j-koala-ads');tthhhhhhh v6] kaolaAdsNode = document.getEadmentById("j-koala-ads");tthhhhhhh kaolaAdsNode && (kaolaAdsNode.sgyle. 0 0 re = ""locx");tthhhh}tttttthttp:/hwnb-ctthhhhhhhnb-barget="r cr h;:r >http:/hwnb-ctthhhhtthhhhhhhnb-barget="l bl bh >http:/hwnb-ctthhhhhhhnb-barget="r br bh >http:/hwnb-ctthhhhhhhnb-barget="c bc bh lcr >http:/hwnb-ctthhhhhttp:/hwnb-ctthhhhhhhnb-barget="l wl t lt >http:/hwnb-ctthhhhhhhnb-barget="l wl b lbb>http:/http:/hwnb-ctthhhhhhhnb-barget="] wr r rt >http:/hwnb-ctthhhhhhhnb-barget="] wr b rbb>http:/http:/http:/http:/tthhtthhhh

页脚/wh2>tthhhhhhhhhhha rel="nofolinw darget="m2a f, 8" " class="lbl bdmref=" 我的照片书/wtttthhhhhhhttp: arget="s-f,1n -tthhhhhh手机博客/wtttthhhhhhhttp: arget="s-f,1n -tthhhhhh下载163.co APP/wtttthhhhhhtthhhhhhhlink rel="alt3 nakni "flo="applictrcon/rss+xml <"itle="RSS" margin 订阅此博客/wtttthhhh网易公司版权所有http:/hcopy;1997-us=7/wpttthh>hh " class="lbl bdmref=" " class="lbl bdmref=" tthhhhhtcriptg{float:leftjdarscripte i/mi" tthhhhhtcriptg{float:leftjdarscripte i/mi" tthhhtcriptgi/mi" tthhhtcriptg"flo="alco/javawcript">tthhhh_3tes_nacc='"log';neteaseTr ker();tthhhhtthhhhnk" Imag;().i/m_= ' tthtcript>ttwindow.se"Timoout(fun "con(){tthh(fun "con(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObje "']=r;i[r]=i[r]||fun "con(){tthh(i[r].q=i[r].q||[]).e-sh( cuments)},i[r].l=1*nk" Dtra();a=s.cntateEadment(o),tthhm=s.getEadmentsByTagName(o)[0];a.async=1;a.i/mig;m.pontntNode.in-3 tB/fore(a,m)tthh})(window,document,'wcript','//nk" google-analytics fix/analytics js','ga');tttthhga('cntate', 'UA-692049ro-1', 'auto');tthhga('stid', 'pag;view');tt},30:);tt tt tthhhhwindow.se"Timoout(fun "con(){tt J.l.jsScript(' tt ttwindow.se"Timoout(fun "con(){tthh tthhhhhtcriptg"flo="alco/javawcript" i/mi"/nk"pag;dptt